LAG Haderslev har bevilget et tilskud 
til projektet ”Fole Hal - etape 2; hvilket føles rigtig godt,
halbestyrelsen er taknemlig herfor Udvidelse af Fole Multihal – Projektbeskrivelse

September 2010

Baggrund

Fole er en lille landsby i den vestligste del af Haderslev Kommune, mellem slotsbyen Gram og vikingebyen Ribe. Syd for byen findes noget af landsdelens bedste fiskevand, og nord for byen findes dele af landsdelens største skovområder.

Vi er et lille landsbysamfund med cirka 300 indbyggere. Vi er opmærksomme på de udfordringer, man har som landsbysamfund, og vi søger at imødegå disse ved at samles om de værdier, som kendetegner de små samfund. Vi kommer hinanden ved, og støtter op om vore institutioner og arrangementer; der var mere end 140 deltagere til sidste fællesspisning. Vi indsamler dåser og jernskrot i lokalområdet, og bruger overskuddet til at udvikle skolen for børnene og for byen.

Måske disse tiltag medvirker til, at Fole ikke er så hårdt ramt som de øvrige mindre samfund i regionen. Befolkningstallet i byen stiger, og der bygges gennemsnitligt et nye parcelhus i byen om året. Og i 2010 blev Fole køres som Årets Landsby.

I 2006 besluttede Borgerne i Fole at bygge en ny gymnastiksal – en multihal - til friskolen. Arbejdet blev altovervejende udført af frivilligt, ulønnet arbejdskraft, og anlægsarbejdet blev finansieret af støttemidler og af egne penge. Gymnastiksalen har været en stor succes; den har givet borgerne noget at samles om og i, og den har styrket byyens profil. Salen lejes ofte ud til fødselsdage og lignende, og om vinteren er der over 100 deltagere til Zumba; mange kommer fra omkringliggende byer.

Multihallens store succes bringer fokus på, at omklædningsfaciliteterne er gamle, nedslidte og utidssvarende. Vi har derfor besluttet at opføre nye omklædningsrum, og nyt boldrum til multihallen. Igen bruger vi overvejende frivillig arbejdskraft, vi medvirker til finansieringen med egne midler, og har søgt, og fået, støttetilsagn fra LAG-Haderslev til opførelsen.

Projektet

Den nye tilbygning kommer til at rumme to omklædningsrum med tilhørende bruse- og toiletfaciliteter. Der bygges et nyt boldrum og et nyt teknikrum. På modsatte side at Multihallen udvides redskabsrummet, da den meget brede anvendelse af multihuset har skabt større behov for opbevaring af redskaber. På 1. salen laver vi et aktivitetsrum, hvor børn kan lege og være sammen, hvis de voksne er i hallen.

Vi opfører de nye bygninger i sammenhæng med multihallen, så det samlede byggeri kommer til at skabe en helhed. Tegningerne til de nye bygninger er vist på bilag 1.

Brugere af hallen i dag

Den efterfølgende tabel giver et indblik i hallens daglige brugere. Som det ses, skal hallen lægge hus til en bred vifte af opgaver.

Fole IF

Gymnastik, badminton, volleyball, hockey, fodbold m.m.

Fole Hygum spejdere

 

Fole Friskole

Anvender hallen til idrætsundervisningen. Hallen har medvirket til at man nu har idræt dagligt.

Dagplejen i Fole

Dagplejen mødes ugentligt; børnene lærer hinanden at kende, og dagplejerne får kollegialt samvær.

Fole Ungdomsklub

Der er ugentlige fællesaftener for byens unge i hallen. Der hygges, spilles bold os kigges på TV.

Myretuen - Fole børnehave

 

Udlejning af hallen

Hallen lejes ofte ud til arrangementer, særligt børnefødselsdage, også af udenbys børn.

Zumba

Igennem vinteren udlejes hallen til Zumba. Det har været en stor succes med ca. 100 deltagere.

 

Budget og tidsplan

Anlægsarbejdet starter i foråret 2011 og vil efter planen være afsluttet i september 2011. Som bilag 2 redegør for, venter vi, at projektudgifterne andrager ca. 825.000 kroner netto og fratrukket frivillig arbejdskraft.

Finansieringen fordeler sig som vist i følgende tabel.

Egne midler

250.000

Støttetilsagn fra LAG Haderslev

250.000

Støtte fra kåring som Årets Landsby 2010

25.000

Arrangement

50.000

Indsamling af jern

75.000

Samlet

650.000

 

Ovenstående finansieringsoverslag viser således, at der er et udestående finansieringsbehov på ca. 175.000 kroner, som søges dækket af støttemidler eller fondsmidler.

Organisering

Fole hal er organiseret i en selvejende institution, som blev dannet i juni 2005. Foreningens vedtægter er vedlagt som Bilag 3. Bestyrelsen skal være repræsenteret af alle byens foreninger samt af Fole Friskole.

 

Bestyrelsen består i dag af:

 

Formand: Morten Heuer Jørgensen, Hygumvej 3, 6510 Gram. Telefon 20281850
Kasserer: Hans Peter Clausen, Brændstrupvej 11, 6510 Gram. Telefon 74821021
Peter Olesen, Toften 9, 6510 Gram. Telefon 74823221
Carsten Jensen, Hygumvej 10, 6510 Gram. Telefon 74820882
Torben Strømgaard Hansen, Brændstrupvej 10, 6510 Gram. Telefon 22463484
 Suppleanter
Kim Sørensen, Folevej 36
Flemming Sørensen, Folevej 58

Budget for Fole Hal udvidelse - omklædningsrum 100 m2 og redskabsrum 60m2 

Overslag over udgifterne

tegningshjælp m.m 30 timer a 400

12.000

byggesag

15.000

Sokkel

24.500

gulv

45.500

vægge

165.000

tag

78.000

vinduer og døre

26.500

fliser/gulv

60.000

gasfyr

65.000

bjælke lag

36.000

El

35.000

VVS

50.000

Maling

10.000

inventar

30.000

Løn 500 timer frivillig hjælp

50.000

Løn eksterne håndværkere 250 a 375kr

93.750

revisorhjælp

15.000

Diverse

60.000

total eks. Moms

871.250

moms

217.813

total

1.089.063

  Oversigt over finansieringen

egne midler

250.000

Støttetilsagn fra LAG Haderslev

250.000

Støtte fra kåring som Årets Landsby 2010

25.000

arrangement

50.000

Indsamling af jernskrot

75.000

Samlet

650.000

  

netto udgift frivilligt arbejde fratrukket                      821.250

netto indtægt moms fratrukket                             650.000

Yderligere finansieringsbehov                                        171.250                      (175.000)

 

Fole Hal

Aktivitetscenter

 Vedtægter

§01- Navn og tilhørssted

Fole Hal, er en selvejende institution med hjemsted i Fole Sogn, Gram kommune

 §02- Formål

Institutionens formål er at arbejde for opførelse og drift af en halv hal beliggende ved Fole friskole.
Hallens formål er at være Foles samlingssted hvor alle aldre og aktiviteter mødes.
Hallen vil forbedre og udvide de aktivitetsmuligheder der findes i Fole i dag.
Institutionen udøver sin virksomhed gennem bestyrelsen.

 §03- Hæftelse og tegning
Institutionen tegnes af den samlede bestyrelse.
·       
Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, 
    for hvilken alene foreningen hæfter for med respektive formue.
·       
Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen udover kontingent forpligtelsen
·       
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
·       
Ved køb salg, kaution eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
·       
Bidragsydere har ingen andel i institutionens formue eller overskud.
·       
Bidragsyderne har således intet personligt ansvar for institutionens forpligtelser

 §04- Medlemskab  
Medlemskab af institutionen har de nuværende medlemmer af foreninger i Fole Sogn.
Nye foreninger kan optages som medlemmer ved godkendelse af bestyrelsen.
Hver myndig medlem kan kun afgive en stemme på generalforsamlingen.

 §05- Institutionens drift
Midlerne til opførelse af institutionen søges fremskaffet ved frivillig bidrag, bidrag fra fonde, kommunalt tilskud, tilskud fra tipsmidlerne, rentefrit lån fra DGI’s lånefond, kreditforeningen o.l samt frivillig arbejdskraft.
Midlerne til driften fremskaffes i form af leje- og reklameindtægter m.m.
Et konstateret overskud af driften tilfalder institutionens og vil kunne henlægges til imødegåeldse af eventuelt underskud på fremtidige årsregnskaber.
Et overskud kan i øvrigt anvendes til det bedste for institutionens drift efter bestyrelsens beslutning.

 §06- Generalforsamling
Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgang af marts måned og indkaldes med et varsel af mindst 14 dage ved bekendtgørelse i den lokale presse.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde flg. Punkter:

1.      Valg af ordstyrer samt skriftfører

2.      Formanden aflægger beretning

3.      Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4.      budget for det kommende år

5.      Indkomne forslag

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer

7.      Valg af suppleanter

8.      Evt.

Bestyrelses valg er skriftligt og afgøres ved almindelig stemmeflertal
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling , skal væreformanden i hænde inden 10 dage før generalforsamlingen . 
Ekstraordinær generalforsamling kan forlanges afholdt af enten 3 bestyrelsesmedlemmer eller 25 % af medlemmerne, når disse fremsætter begrundet begæring herom indeholdende forslag til dagsorden.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 28 dage efter begæringens fremsættelse.
I øvrigt følges reglerne for ordinær generalforsamling.
Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingerne ved simpel stemmeflertal.

§07- Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 myndige personer, som alle vælges på ordinære generalforsamling. Bestyrelsen skal være repræsenteret af:
·       
1 person fra Fole Friskole
·       
1 person fra Fole IF
·       
3 personer Fole sogn

De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.
Efter 1. år afgår 2 medlemmer ved lodtrækning.
Der vælges 2 suppleanter for en 1 årig periode.
Der vælges 2 revisorer for en 2-årig periode, hvoraf 1 afgår ved lodtrækning ved første generalforsamling.
Der vælges 1 revisorsuppleant for en 1-årig periode.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Konstitueringen sker hvert år på det første bestyrelsesmøde umiddelbart eller senest 14 dage efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan indbyde gæster til sine møder.

 §08- Bestyrelsens opgaver

Det er bestyrelsens opgave  at forestå institutionens daglige drift og i den forbindelse er bestyrelsen berettiget til at antage den til enhver tid fornødne arbejdskraft, således at institutionens formål kan opfyldes.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder påkrævet.
Indkaldelsen skal være ledsaget af en dagsorden for mødet.
Bestyrelsen er bemyndiget til at udarbejde et ordensreglement for institutionens benyttelse og bestyrelsen eller den af bestyrelsen bemyndigede fører tilsyn med reglementets overholdelse.
Bestyrelsen udarbejder årligt inden den 1. juli et driftsbudget for det kommende regnskabsår og udøver fornøden budgetkontrol.
Bestyrelsen træffer sin afgørelser ved stemmeflertal.
Beslutningsdygtighed forudsætter dog, at over halvdelen af bestyrelsesmedlemmer er til stede.
I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
Bestyrelsesmedlemmer er ikke berettiget til at modtage honorarer for deres bestyrelseserhverv i institutionen.

§09- Regnskab
Institutionens regnskabsperiode er 1. januar til 31. december.
Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af institutionens 2 revisorer. 

§10- Vedtægtsændringer

Ændringer er nærværende vedtægter kan kun foretages, når de vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede personer stemmer og såfremt vedtægtsændringerne er bekendtgjort ved varslingen af generalforsamlingen. 

§11- Ophævelse og salg af institutionen
Skulle forholdene stille sig således, at det bliver umuligt eller uønskeligt at opføre institutionen eller fortsætte institutionens drift, kan 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum, med ¾ af de fremmødte stemmeberettigede personers stemmer, træffe bestemmelse om institutionens ophør, i hvilket fald institutionens formue skal anvendes til almennyttige formål i Fole sogn.

Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før afviklingen af formue m.v. er effektueret. 

Vedtaget Fole d. 15-3-06

 

Find evt. oplysninger under idrætsforeningen!
  Fole Idrætsforening