Find alt om Haderslev Kommunes landsbyplanlægning - klik her - Landsbyliv i Haderslev kommune

Referat af seneste møde i Landsbyudvalget:  Møde i lokalarkivet tirsdag d. 21/1 2014

Landsbyudvalget ~ Landsbyforeningen

Foleplaner
  Klik på billedet eller her - og læs om tankerne fra Landsbyudvalget
 
Hjertestarteren er på plads - Op mod 70 Fole-borgere har gennemgået kurset, der blev købt i forbindelse med indkøb af selve hjertestarteren.
Overskydende indsamling vil efter behov blive brugt til supplerende kurser.


 

Som et resultat af Landsbyudvalgets arbejde er der nu opstået en ny forening.
Foles Lokalhistoriske Forening
Foreningens hovedformål er at få et lokalarkiv opbygget og udbygget til at kunne kvalificere sig til at være medlem af SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver)
eller LASS (Lokalarkiver og Samlinger i Sønderjylland)
Foreningen finder det vigtigt, at de ting, der fortæller specifikt om Fole eller har tilknytning til Fole, bliver arkiveret som offentlig ejendom på et sikkert sted, som kan opfylde behovet herfor.
Foreningens vedtægter blev godkendt på stiftende generalforsamling d. 26/6 2012

    FOLE Landsbyforening:
 
FOLE Landsbyforening er en paraplyforening, der dækker alle Foles foreninger, institutioner o. lign. Herunder børnehave,         
    skole, forsamlingshus og  menighedsråd.
    Den tager sig af følgende:

Drøfter alle det lille samfunds problemer. Løser nogle af dem hen ad vejen.
Holder INFORMATIONSTAVLEN aktuel
Bakker op om Foles hjemmesidewww.fole.dk eller www.fole.info
Afvikler Fastelavnsfest for børn

Landsbyudvalget for Fole Landdistrikt!  

Navneforandring for Landsbyudvalget:    Fra 2014 har udvalget skiftet

navn fra at være "udvalg" til at blive "råd" - 

således at landsbyudvalget fremover vil hedde

Fole Landsbyråd
Det bliver det navn, som det nydannede forretningsudvalg
 vil anvende ved henvendelse til kommune

FORMÅL:        At udbrede kendskabet til og skabe interesse for
de forskellige aktiviteter i Fole Landdistrikt.                   
At vedligeholde  aktivitetskalender: 

VEDTÆGTER:

1.     Landsbyrådet  for Fole består af valgte repræsentanter/suppleanter fra alle foreninger og institutioner i Fole Landdistrikt.

2.     Landsbyrådet har nedsat et   forretningsudvalg, (Lars Holst, Morten Jørgensen og Bent Pahus), 
som overtager de arbejdsopgaver, som tidligere har været pålagt udvalget - f.eks.: indkaldelse til møde og planlægning af
fastelavnsfesten (indkaldelse til møde herom)

3.     Skal ikke nødvendgvis selv lave aktiviteter, men foreslå, formidle og fordele til relevante foreninger:

4.     Landsbyrådet forestår kassebeholdningen.
Økonomisk grundlag for foreningen er, at arbejdet skal hvile i sig selv; evt. underskud 
betales af foreningerne og institutioner, hvis disse har muligheden.

5.     Landsbyrådet arbejder på dannelsen af et historisk lokalarkiv, der som målsætning efterhånden skal opfylde kravene fra 
SLA med den garanti for offentlighed og sikkerhed for arkivalierne, som SLA (Sammenslutningen af lokalarkiver) yder.
For at nå hertil, har Fole Lokalarkiv fået  sine egne vedtægter og bestyrelse.

INFORMATION:

Alle foreninger og institutioner kan skrive meddelelser eller andet og få dem optaget på 
hjemmesiden www.fole.dk og/eller i
informationstavlen ud for friskolen.
Den elektroniske kalender  på www.fole.dk er åben for enhver, og alle foreninger opfordres til enten selv at
opdatere den, eller ved at sende email om en begivenhed til
postmaster.

ANSVAR:       Landsbyrådet holder møder efter behov, og indkalder til borgermøde 1 gang årlig. – 
                        Her afholdes valg af personer , til forretningsudvalgsposter.

  Landsbyrådet  ~ Landsbyforeningen

I Fole er der en række foreninger og institutioner, som har været repræsenteret i 
Fole Landsbyudvalg. Udvalget har fungeret som en paraplyorganisation
 for alle foreninger og institutioner i Fole.
Se i øvrigt referat fra 
REFERAT d. 21/1 2014

Udvalget skifter navn til
 
Fole Landsbyråd
og her optræder et forretningsudvalg, som består af:
Lars Holst
Morten Jørgensen
Bent Pahus
Når Fole Landsbyråd henvender sig til kommunen, anses det som værende på vegne af 
alle foreninger. - De tidligere repræsentanter for udvalget blev "arbejdsløse", da Haderslev kommune nedlagde meget af den vedtagne landdistriktspolitik fra 30. oktober 2008.
Bl.a. blev stillingen som landsbykoordinator lukket.

Som en nyskabelse er landsbyrådet i gang med en fornyelse af Foles hjemmeside. Meningen er, at de enkelte foreninger selv får plads på hjemmesiden og selv skal holde den opdateret med aktuelt stof.

 

 

  Landsbyudvalgets sammensætning efteråret 2011:
Haderslev Landdistriktsforening er nedlagt, men udviklingsplanerne for de enkelt lokalssamfund fortsættes
med de lokale 3 repræsentanter.

Idrætsforening: ………….. Hans Peter Clausen,  Brændstrupvej 11a , Fole tlf. 4050 1652
Folehallen Morten Jørgensen, Folevej  
Fole skole    
Idrætsforening: ………….. Hanne Clausen, Folevej 26, Fole tlf. 6015 2954
Fole Spejderne: Carsten Jensen, Folevej 21 tlf. 7482 3015
Fole Husholdningsforening: Lona Jensen, Hygumvej 10, Fole tlf. 7482 1029
Fole Husholdningsforening: Anni Nielsen, Folevej 45 tlf. 7482 2882
Landsbyudvalgskasserer  Anne Wind, Folevej 12, Fole tlf. 7482 1667
Foles  Lokalarkiv Inge Paulsen, Ållingvej 9, Fole tlf. 7482 1750
Friskolens Støttekreds Charlotte Jensen  tlf. 7482 2059
Fole forsamlingshus Jørgen Hansen, Stampemøllevej 1, Fole tlf. 7482 2059
Fole Lokahistorisk forening Sune Christensen, Toften 1, Fole tlf. 7482 2094
Fole Vandværk Peter Olesen, Toften 9 tlf. 6078 2132
Fole menighedsråd Andreas Nielsen, , Stampemøllevej 22, Fole tlf. 2035 7772
Fole menighedsråd Bjarne Ibsen, Fælledvej 4, Fole tlf  7482 0621
Fole Børnehaves bestyrelse Anitta Hansen, Brændstrupvej 10 tlf. 2246 3484
Landdistriktsudvikling Torben Hansen, Brændstrupvej 10 tlf. 2246 3484
Landdistriktsudvikling Bent Pahus, Torntvedvej 1, Fole tlf. 7482 2453
Landdistriktsudvikling Asger Th. Kristensen, Hygumvej 3 tlf. 7484 5880
Forretningsudvalg Lars Holst  
Forretningsudvalg Morten Jørgensen  
Forretningsudvalg Bent Pahus